StartSzkolenia
Narzędzia budowy strategii w przedsiębiorstwie
Zobacz kalendarz szkoleń

Szkolenia menedżerskie

Narzędzia budowy strategii w przedsiębiorstwie

Budowa strategii przedsiębiortwa

Obecnie wiele przedsiębiorstw, na skutek gwałtowanego rozwoju, zaczyna odczuwać poważne braki zasobów ludzkich, finansowych i w zakresie parku maszynowego. Koniecznym w takim przypadku staje się długofalowe planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym z narzędzi długofalowego planowania jest Strategia przedsiębiorstwa. Ze względu na fakt, iż staje się ona kluczowym elementem zarządzania długookresowego, jej twórcy powinni podejść kompleksowo do planowania, wykorzystując efektywnie wszystkie dostępne narzędzia analityczne i planistyczne.

 

Niebagatelne znaczenie ma także niechęć wielu menedżerów do planowania jako takiego. Tego typu sytuacje obserwujemy w małych i średnich przedsiębiorstwach a także takich które cechują się gwałtownym wzrostem. Przyczyn tej niechęcie należy upatrywać zarówno w niechęcia do planowania jako takiego a także w skupieniu na krótkotrwałych działaniach operacyjnych tzw. bieżączkach.  Jednakże brak planowania, w pewnym momencie, daje o sobie znać ze zdwojoną siłą – wtedy, kiedy dochodzi do gwałtownych zmian na rynku lub w prawie. W tym właśnie momencie pojawia się brak przygotowania przedsiębiorstwa do absorbcji nieoczkiwanej, bo nieplanowanej zmiany.

 

Podstawowym celem tego szkolenia jest więc dostarczenie narzędzi do budowy strategii przedsiębiorstwa rozumianej jako długookresowy plan rozwoju przedsiębiorstwa.
 

Na szkolenie zapraszamy
Dyrektorów przedsiębiorstw
Prezesów firm
Członków rad nadzorczych
Kierowników
Pracowników dopowiedzialnych za budowę strategii
Właścicieli firm
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Zdefiniować swój biznes i wybrać sposób postepowania
 • Określić misję i wizję biznesu
 • Zdefiniować cele strategiczne
 • Zdefiniować i wybrać najlepszą dla ciebie strategię
 • Stworzyć system komunikacji w firmie
 • Wdrożyć zarządzanie zespołem
 • Wdrożyć mechanizmy zarządzania zmianą
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadków i przykładów
Ćwiczenia
Program szkolenia
Narzędzia budowy strategii w przedsiębiorstwie

Istota zarządzania strategicznego - wprowadzanie do zarządzania strategicznego

 

 • definiowanie biznesu i wybór strategii
 • znaczenie misji i wizji
 • cele strategiczne
 • zdefiniowanie i wybór strategii – zarządzanie strategiczne a zarządzanie operacyjne
 • wybór najlepszej strategii – kryteria wyboru
 • metoda zarządzania strategicznego - Balance Scorecard
 • komunikacja w firmie a wdrażanie strategii, tworzenie i zarządzanie zespołem, przywództwo
 • strategia jako ciągły proces: organizacja procesu ciągłego doskonalenia się , zarządzanie zmianą

 

Plan strategiczny

 

 • rola planowania i zasady tworzenia dobrego planu
 • przełożenie strategii na cele operacyjne
 • budowanie map strategii

 

Analiza strategiczna

 

 • analiza otoczenia przedsiębiorstwa – podstawowe szanse i zagrożenia
 • mikrootoczenie
 • metody scenariuszowe analizy makrooteczenia
 • otoczenie konkurencyjne – jak je wykorzystywać i jak z nim walczyć
 • analiza pięciu sił Portera

 

Firma i jej organizacja wewnętrzna

 

 • struktura organizacyjna
 • efektywny i skuteczny zespół strategiczny jako podstawa sukcesu budowy i realizacji strategii firmy
 • łańcuch wartości dodanej w przedsiębiorstwie – koncepcja ekonomiczna wartości dodanej (EVA)
 • logistyka – skuteczne metody redukcji kosztów
 • infrastruktura informatyczna i Internet
 • analiza SWOT – analiza słabych i mocnych stron firmy

 

Zasoby przedsiębiorstwa i fazy jego rozwoju

 

 • podstawowe zasoby i zdolności niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku
 • kluczowe kompetencje, które należy rozwijać i w jaki sposób
 • fazy rozwoju przedsiębiorstwa – jak unikać kryzysów wynikających
  z rozwoju firm

 

Kluczowe czynniki sukcesu

 

 • analiza łańcucha wartości, czyli jak wyeliminować czynności bezproduktywne
 • krytyczne czynniki sukcesu
 • benchmarking –jako nowoczesna koncepcja zarządzania
 • narzędzia skutecznego i profesjonalnego controlingu strategicznego – zarządzanie poprzez koszty i wskaźniki
 • strategiczna analiza kosztów (ABC) – rachunek kosztów procesów

 

Strategie wewnętrzne i zewnętrzne

 

 • strategie podstawowe - analiza
 • formułowanie strategii wzrostu i konkurowania
 • strategie wewnętrzne
 • strategie zewnętrzne
 • kategorie strategiczne
 • rola biznes planu w budowaniu i wdrażaniu strategii

 

Strategie: portfel, rynek, produkt, finanse

 

 • macierz BCG – analiza, który z produktów jest opłacalny, a który należy wyeliminować
 • plan marketingowy – jak skutecznie skonstruować własne 4P
 • dylematy wzrostu
 • finansowanie wzrostu
 • produkt
 • wskaźniki i mierniki
 • zalety i korzyści wynikające z wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania finansami

 

Jak wdrożyć strategię i ją kontrolować

 

 • wdrażanie strategii, zakres i procesy
 • metody wrażania strategii
 • monitorowanie
 • zarządzanie zmianami
 • problemy przy wdrażaniu strategii
 • weryfikacja i ocena strategii

 

Strategicznie zarządzanie zasobami ludzkimi (SZZL)

 

 • określanie celów i metod zarządzania zasobami ludzkimi – ludzie a strategia podstawowe wyzwania
 • podstawowe zasady zarządzania
 • style kierowania a kontekst sytuacyjny i osobowość pracownika
 • komunikacja z pracownikami w sytuacjach związanych z zarządzaniem
 • motywowanie pozafinansowe
 • poszukiwanie i definiowanie indywidualnych czynników motywujących pracownika
 • rozszerzanie palety działań motywacyjnych
 • coaching i mentoring
 • zarządzanie w sytuacji zmiany
 • dynamika procesu grupowego
 • prowadzenie spotkań roboczych
 • rozwiązywanie konfliktów i mediowanie
 • konstruktywne przekonywanie innych do swoich pomysłów
 • formułowanie wymagań i oczekiwań

 

Cechy kierowników i ich wpływ na działanie firmy

 

 • budowanie autorytetu
 • kierowanie a liderowanie
 • delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • zarządzanie zespołem
 • tworzenie kultury organizacji – tworzenie „odpowiedniego środowiska” do wdrażania strategii
 • zmiana kultury organizacyjnej- dźwignie zmiany – jak skutecznie
  i efektywnie wspierać zmiany w kulturze organizacyjnej

 

Zarządzanie zmianą

 

 • proces zmiany – dlaczego nasza firma i my potrzebujemy zmian?
 • zmiana strategiczna – zmiany długofalowe i sposób komunikowania o nich
 • zmiana operacyjna – jak skutecznie zaangażować pracowników w zmiany krótkoterminowe
 • opór wobec zmian – jak przeciwdziałać oporowi pracowników wobec zmian
Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 5 dni - 35 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą