Start
Doradztwo

Doradztwo

 

Znajdź wejście w rozwiązania, zamiast szukac wyjścia z sytuacji

 

 

 

Realizujemy projekty konsultingowe oraz prowadzimy doradztwo i szkolenia powdrożeniowe w formie ciągłego bądź bieżącego wsparcia na rzecz polskich przedsiębiorców, firm oraz korporacji.

Po złożeniu zamówienia na usługę ekspert/zespół konsultantów przeprowadza audyt danego obszaru dokonując analizy oraz diagnozy obszaru objętego wsparciem konsultingowym. Ten poziom kontaktu służy uzgodnieniu ogólnych zasad udzielanego wsparcia i jego celowości oraz powstaniu projektu działań doradczych. Następnie podejmowana jest decyzja o metodach i narzędziach jego realizacji i ustalane są opcje jego realizacji. Etap ten służy rozwijaniu samoświadomości zamawiającego, przybliżeniu rozwiązań i projektowaniu możliwości działania. Po przyjęciu przez zamawiającego projektu nowych rozwiązań ekspert/zespół konsultantów udziela wsparcia we wdrażaniu i promowaniu projektowanych działań w postaci szkoleń powdrożeniowych. Następnie po upływie określonego czasu następuje kontrola wyników i rezultatów w postaci wywiadu bądź ponownego audytu danego obszaru. Na etapie tym ekspert/zespół konsultantów dokonuje oceny wdrożenia i przekazuje sugestie pokazujące „możliwości i działania alternatywne” .

Dlaczego warto
 • Obiektywizm podejścia – doradcy zewnętrzni nie reprezentują partykularnych i krótkoterminowych interesów jakiegokolwiek kierownika czy działu funkcjonalnego. Przy wykorzystaniu całej dostępnej wiedzy i doświadczenia rozwiązują przedstawione im problemy, z jedoczesnym równoważeniem czasem sprzecznych interesów poszczególnych działów dla dobra całego przedsiębiorstwa.
 • Kompleksowość podejścia – doradcy zewnętrzni nie są warunkowani przez standardy i procedury wewnętrzne, dlatego są w stanie jasno zdefiniować problemy a także kompleksowo je rozwiązać angażując w ten proces działy, które w rzeczywistości są do tego potrzebne. 
 • Wiedza – doradcy zewnętrzni posiadają nowoczesną, aktualną i wyspecjalizowaną wiedzę w obszarze, który analizują i w którym doradzają. Eliminuje to także rozproszenia ich wiedzy na obszary poboczne związane m.in. z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa i komunikacją wewnętrzną, w którym realizowane jest doradztwo. Dzięki temu łatwiej jest im zarekomendować odpowiednie zmiany w systemach. 
 • Doświadczenie – doradcy zewnętrzni posiadają doświadczenie w obszarze, w którym dokonują zmiany oraz przykłady skutecznych implementacji w polskich przedsiębiorstwach.
 • Sprawdzona metodyka działania – każde działanie doradcy zewnętrznego ma charakter przedsięwzięcia zorganizowanego, którego realizacja bazuje na określonym zespole oraz planie działania i harmonogramie. Projekt ten wymaga odpowiedniego zdiagnozowania przyczyn problemu, zaproponowania działań naprawczych, nadzoru ich wdrożenia a następnie kontroli rezultatów. 
 • Ograniczenie kosztów – praca doradców zewnętrznych jest pracą celową a nie etatową. Jest ona, więc dla przedsiębiorstwa kosztem zmiennym, ponoszonym tylko aż do rozwiązania przedstawionego doradcom problemu. 

Zakres doradztwa

Magazynowanie i zarządzanie zapasem surowców, materiałów i wyrobów gotowych oraz towarów:
 

 • Audyt magazynowy
 • Tworzenie i wdrażanie instrukcji magazynowych
 • Optymalizacja layoutu magazynowego
 • Optymalizacja składowania zapasu w magazynie
 • Kategoryzacja zapasów
 • Tworzenie i wdrażanie procedur związanych z zarządzaniem poszczególnymi kategoriami zapasu,
 • Optymalizacja sposobu utrzymania zapasu
 • Kalkulacja kosztów utrzymania magazynu
 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Wybór i ocena koncepcji magazynowania 
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania
 • Tworzenie operatów magazynowych (budowa systemu magazynowego)
 • Definiowanie KPI w obszarze magazynowania i utrzymania zapasów
 • Szkolenia powdrożeniowe pracowników z procedur i dokumentów
   

Magazynowanie i zarządzanie zapasem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (CZiME) na potrzeby UR
 

 • Tworzenie i wdrażanie instrukcji magazynowych dla CZiME
 • Optymalizacja składowania zapasu w magazynie CZiME
 • Ocena struktury i poziomu zapasu CZiME
 • Kategoryzacja zapasów CZiME (wartościowo, wartość/ryzko, wartość/istotność dla UR)
 • Tworzenie i wdrażanie procedur związanych z zarządzaniem poszczególnymi kategoriami zapasu CZiME
 • Optymalizacja sposobu utrzymania zapasu CZiME
 • Kalkulacja kosztów utrzymania magazynu CZiME
 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu CZiME
 • Wybór i ocena koncepcji magazynowania  CZiME
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania CZiME
 • Tworzenie operatów magazynowych (budowa systemu magazynowego) CZiME
 • Definiowanie KPI w obszarze magazynowania i utrzymania zapasów CZiME
 • Szkolenia powdrożeniowe pracowników z procedur i dokumentów
   

Inwentaryzacja:
 

 • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Tworzenie dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Tworzenie i wdrażanie procedur inwentaryzacyjnych
 • Szkolenia powdrożeniowe pracowników z procedur i dokumentów
   

Zakupy i zaopatrzenie
 

 • Organizacja działu zakupów
 • Definiowanie zakresu obowiązków pracowników działu zakupów
 • Tworzenie i wdrażanie strategii zakupów
 • Sourcing zakupów
 • Kategoryzacja zakupów
 • Tworzenie i wdrażanie procedury (instrukcji) zakupów na poziomie zakładowym i/lub koncernowym
 • Tworzenie i wdrażanie procedury oceny dostawcy
 • Tworzenie i wdrażanie arkuszy oceny dostawcy
 • Definiowanie KPI w obszarze zakupów
 • Szkolenia powdrożeniowe pracowników z procedur i dokumentów
   

Zarządzanie projektami (Project Management)
 

 • Tworzenie i wdrażanie dedykowanych metodyk Project Management (tradycyjnych i/lub Agile)
 • Wdrażanie Project Management w przedsiębiorstwie
 • Tworzenie i wdrażanie procedur Project Management w przedsiębiorstwie
 • Tworzenie i wdrażanie dokumentów z zakresu Project Management w przedsiębiorstwie
 • Coaching zespołów projektowych
 • Coaching kierowników projektów
 • Szkolenia powdrożeniowe pracowników z procedur i dokumentów
 • Szkolenia powdrożeniowe z zakresu zarządzania zespołem projektowym, zarządzania zmianą, utrzymywania motywacji w zespołach na bazie wdrożonych procedur
   

Innowacyjność w zakresie logistyki, magazynowania, transportu, zakupów i utrzymania zapasu
 

 • Wydawanie opinii o innowacyjności
 • Badanie innowacyjności rozwiązań
   

Budowa strategii przedsiębiorstw
 

 • Analiza stanu istniejącego w przedsiębiorstwie w zakresie rynku, tendencji rozwojowych, silnych i słabych stron, szans i zagrożeń
 • Stworzenie strategii lub planu strategicznego firmy
 • Identyfikacja krytycznych celów biznesowych w małych firmach
   

Strategia i rozwój narzędzi komunikacji wewnętrznej w firmie
 

 • Badanie aktualnego poziomu zadowolenia pracowników z przepływu informacji i wiedzy oraz z jakości komunikacji z przełożonymi i współpracownikami (audyt komunikacyjny)
 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań komunikacyjnych pracowników
 • Wskazanie potrzeb i preferencji komunikacyjnych pracowników
 • Analiza obecnych trendów w obszarze komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie dla zarządów w komunikacji z pracownikami
 • Wsparcie komunikacji kierowniczej
 • Rozwój narzędzi komunikacji wewnętrznej w firmie- dobór i wdrażanie
 • Szkolenia powdrożeniowe z obszaru komunikacji wewnętrznej i komunikowania zmian

 

Strategia promocyjno-informacyjna oraz marketingowa

 

 • Audyt komunikacyjny - analiza dotychczasowej aktywności, ocena skuteczności przekazów wśród określonych grup celowych, jakości kanałów dystrybucji informacji czy zawartości przekazów
 • Określenie misji, pożądanego wizerunku firmy
 • Przygotowanie strategii promocji marki
 • Opisanie potrzeb komunikacyjnych, sformułowanie długo, średnio i krótkookresowych celów działań promocji i public relations
 • Określenie najważniejszych cech oraz treści przekazu, pod kątem atrakcyjności dla odbiorców
 • Opracowanie sposobu efektywnego dostarczanie informacji do określonych grupdocelowych
 • Monitoring efektów komunikacji prowadzonej z otoczeniem.
 • Nadzór nad realizacją polityki informacyjno -promocyjnej i marketingowej

Zrealizowane usługi doradcze

Analiza strategiczna

Projekt: Opracowanie analizy ryzyka w projektach dla firmy zajmującej się diagnostyka obrazową (Voxel).

Inwentaryzacja

Projekt: Sporządzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

Stworzenie procedur obsługi klienta

Projekt: Stworzenie procedur obsługi klienta dla producenta i dystrybutora materiałów budowlanych (Hoger).

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne „No Limit” - uruchomienie nowoczesnego Terminala Kompletacji Drobnicowe.

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie przeznaczonym na terminal kompletacji drobnicowej , przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania terminalu, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: Opracowanie strategii na lata 2005 – 2008 dla producenta armatury specjalistycznej (ARMAK).

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w ARMAK w zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne 3 lata (2005 - 2008) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania 

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: Opracowanie na lata 2009 – 2012 dla producenta armatury specjalistycznej (ARMAK).

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w ARMAK w zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne 3 lata (2009 - 2012) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania.

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: Opracowanie planu taktycznego na lata 2012 - 2014 dla producenta armatury specjalistycznej (ARMAK).

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w ARMAK w zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne 2 lata (2012 - 2014) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania.

Analiza prawna i ekonomiczna

Projekt: Analizy prawne i ekonomiczne skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

 

W rezultacie tej analizy po przestudiowaniu stanu obecnego w zakresie infrastruktury, rynku i przepisów prawnych stworzono 3 scenariusze skutków prywatyzacji wodociągów i opisano to w opracowaniu pt. Analizy prawne i ekonomiczne skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi które następnie podlegało skwitowania przez urząd miasta Łodzi

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne „No Limit” - uruchomienie nowoczesnego systemu zarządzania dystrybucją wraz z Terminalem Usług Spedycyjnych (cross-docking).

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  terminal usług spedycyjnych, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania terminalu, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne „No Limit” - uruchomienie nowoczesnego Terminala Wysokiego Składowania

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  terminal wysokiego składowania, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania terminalu, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne Muller – Die lila Logistik Polska

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  centrum dystrybucyjne w Gliwicach, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania centrum, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Apreo Logistics – rozbudowa infrastruktury logistycznej.

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  magazyn, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania magazynu ze szczególnym uwzględnieniem systemów automatycznej identyfikacji oraz wsparcia infrastruktura teleinformatyczną, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Model przepływu informacji w systemie logistycznym łańcucha dostaw w oparciu o system innowacyjnych etykiet logistycznych.

 

Analiza innowacyjności

Projekt: Model wsparcia przepływu fizycznego poprzez innowacyjny system kompletacji etykiet logistycznych na zasadach JIP.

Analiza innowacyjności

Projekt: Innowacyjny model funkcjonowania operatora 5PL  w sektorze MSP.

Przeanalizowanie stanu istniejącego w firmie branży TSL, następnie opracowanie zestawu nowych usług które może świadczyć operator w oparciu o istniejąca infrastrukturę oraz zdefiniowanie koniecznych inwestycji które należy wykonać aby móc świadczyć te usługi oraz opis tego  wszystkiego w formie dokumentu pt. Innowacyjny model funkcjonowania operatora 5PL

Reorganizacja zarządzania zapasem

Projekt: Optymalizacja poziomu zapasu w Orlen Oil.

Reorganizacja procesów wspierających obsługę klienta.

Analiza stanu istniejącego w zakresie zapasów wyrobów gotowych ich struktury , czasów rotacji  i innych parametrów, opracowanie procedur dotyczących zarządzania tymi zapasami, implementacja procedur i narzędzi do SAP, stworzenie raportów oraz opis prac w raporcie z wdrożenia.

Reorganizacja zakupów

Projekt: Reorganizacja zakupów w Orlen Oil.

Stworzenie nowej polityki zakupowej opartej o port folio zakupów, zdefiniowanie strategii zakupowej na lata 2012 -2017, opracowanie procedur zakupowych oraz instrukcji zakupowej i oceny dostawcy

Reorganizacja funkcjonowania łańcucha dostaw

Projekt: Reorganizacja funkcjonowania łańcucha dostaw w Orlen Oil.

Jeden z projektów strategicznych Orlen Oil dotyczący całkowitej  przebudowy łańcucha dostaw po stronie dystrybucji i zaopatrzenia łącznie z rekonfiguracja centrów dystrybucyjnych, rekonfiguracja systemu transportowego oraz polityki handlowej. W ramach projektu opracowano także szereg procedur oraz raport z wdrożenia.

Stworzenie metodyki zarządzania projektem

Projekt: Metodyka Zarządzania Tematem w GC Investment.

Zbudowanie struktury organizacyjne związanej z zarządzaniem tematem (zarządzaniem wieloprojektowym), opracowanie dedykowanej metodyki zarządzania tematem, opracowanie metod i dokumentów wzorcowych, nadzór nad wdrożeniem, opracowanie podręcznika tematu. 

Analiza innowacyjności oraz badania innowacyjności

Projekt: Innowacyjny model zintegrowanego zarządzania przesyłkami w modelach B2B, C2B, C2C, B2C wykorzystującymi funkcjonowanie sortera w sortowni przesyłek kurierskich wraz z systemami organizacji ich dystrybucji poprzez innowacyjny, rozproszony system zautomatyzowanego sortowania w Punktach Osobistego Wydania i Odbioru

(Model kompresji logistycznego czasu kompletacji i dystrybucji KEP w elastycznym łańcuchu dostaw)

 

Projekt dotyczył zbudowania koncepcji sorter dużej mocy w firmie DAZUMI wraz z systemem dystrybucji i zasilania KEP

Stworzenie metodyki zarządzania projektem

Projekt: Metodyka Zarządzania Projektem w Wojskowych Zakładach Technicznych .

 

Zbudowanie struktury organizacyjne związanej z zarządzaniem projektem B+R, opracowanie dedykowanej metodyki zarządzania projektem, opracowanie metod i dokumentów wzorcowych, nadzór nad wdrożeniem, opracowanie procedury realizacji projektu.

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: PLAN STRATEGICZNY Zakładów Azotowych CHORZÓW SA na lata 2014 – 2023

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w  zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne  lata (2014 - 2023) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania.

Analiza strategiczna

Projekt: Opracowanie analizy ryzyka w projektach dla firmy zajmującej się diagnostyka obrazową (Voxel).

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: Opracowanie strategii na lata 2005 – 2008 dla producenta armatury specjalistycznej (ARMAK).

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w ARMAK w zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne 3 lata (2005 - 2008) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania 

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: Opracowanie na lata 2009 – 2012 dla producenta armatury specjalistycznej (ARMAK).

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w ARMAK w zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne 3 lata (2009 - 2012) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania.

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: Opracowanie planu taktycznego na lata 2012 - 2014 dla producenta armatury specjalistycznej (ARMAK).

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w ARMAK w zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne 2 lata (2012 - 2014) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania.

Analiza prawna i ekonomiczna

Projekt: Analizy prawne i ekonomiczne skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

 

W rezultacie tej analizy po przestudiowaniu stanu obecnego w zakresie infrastruktury, rynku i przepisów prawnych stworzono 3 scenariusze skutków prywatyzacji wodociągów i opisano to w opracowaniu pt. Analizy prawne i ekonomiczne skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi które następnie podlegało skwitowania przez urząd miasta Łodzi

Inwentaryzacja

Projekt: Sporządzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

Stworzenie procedur obsługi klienta

Projekt: Stworzenie procedur obsługi klienta dla producenta i dystrybutora materiałów budowlanych (Hoger).

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne „No Limit” - uruchomienie nowoczesnego Terminala Kompletacji Drobnicowe.

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie przeznaczonym na terminal kompletacji drobnicowej, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania terminalu, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne „No Limit” - uruchomienie nowoczesnego systemu zarządzania dystrybucją wraz z Terminalem Usług Spedycyjnych (cross-docking).

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  terminal usług spedycyjnych, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania terminalu, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu Centrum Logistyczno - Dystrybucyjne „No Limit” - uruchomienie nowoczesnego Terminala Wysokiego Składowania

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  terminal wysokiego składowania, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania terminalu, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne Muller – Die lila Logistik Polska

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  centrum dystrybucyjne w Gliwicach, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania centrum, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Analiza innowacyjności projektu: Apreo Logistics – rozbudowa infrastruktury logistycznej.

Prace polegały na analizie sytuacji w obiekcie  przeznaczonym na  magazyn, przestudiowaniu dokumentacji technicznej, przeanalizowaniu możliwości zagospodarowania magazynu ze szczególnym uwzględnieniem systemów automatycznej identyfikacji oraz wsparcia infrastruktura teleinformatyczną, opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wskazaniu wyposażenia niezbędnego do uruchomiania  i przygotowaniu dokumentu analiza innowacyjności.

Analiza innowacyjności

Projekt: Model przepływu informacji w systemie logistycznym łańcucha dostaw w oparciu o system innowacyjnych etykiet logistycznych.

Analiza innowacyjności

Projekt: Model wsparcia przepływu fizycznego poprzez innowacyjny system kompletacji etykiet logistycznych na zasadach JIP.

Analiza innowacyjności

Projekt: Innowacyjny model funkcjonowania operatora 5PL  w sektorze MSP.

Przeanalizowanie stanu istniejącego w firmie branży TSL, następnie opracowanie zestawu nowych usług które może świadczyć operator w oparciu o istniejąca infrastrukturę oraz zdefiniowanie koniecznych inwestycji które należy wykonać aby móc świadczyć te usługi oraz opis tego  wszystkiego w formie dokumentu pt. Innowacyjny model funkcjonowania operatora 5PL

Reorganizacja zarządzania zapasem

Projekt: Optymalizacja poziomu zapasu w Orlen Oil.

Reorganizacja procesów wspierających obsługę klienta.

Analiza stanu istniejącego w zakresie zapasów wyrobów gotowych ich struktury , czasów rotacji  i innych parametrów, opracowanie procedur dotyczących zarządzania tymi zapasami, implementacja procedur i narzędzi do SAP, stworzenie raportów oraz opis prac w raporcie z wdrożenia.

Reorganizacja zakupów

Projekt: Reorganizacja zakupów w Orlen Oil.

Stworzenie nowej polityki zakupowej opartej o port folio zakupów, zdefiniowanie strategii zakupowej na lata 2012 -2017, opracowanie procedur zakupowych oraz instrukcji zakupowej i oceny dostawcy

Reorganizacja funkcjonowania łańcucha dostaw

Projekt: Reorganizacja funkcjonowania łańcucha dostaw w Orlen Oil.

Jeden z projektów strategicznych Orlen Oil dotyczący całkowitej  przebudowy łańcucha dostaw po stronie dystrybucji i zaopatrzenia łącznie z rekonfiguracja centrów dystrybucyjnych, rekonfiguracja systemu transportowego oraz polityki handlowej. W ramach projektu opracowano także szereg procedur oraz raport z wdrożenia.

Stworzenie metodyki zarządzania projektem

Projekt: Metodyka Zarządzania Tematem w GC Investment.

Zbudowanie struktury organizacyjne związanej z zarządzaniem tematem (zarządzaniem wieloprojektowym), opracowanie dedykowanej metodyki zarządzania tematem, opracowanie metod i dokumentów wzorcowych, nadzór nad wdrożeniem, opracowanie podręcznika tematu. 

Analiza innowacyjności oraz badania innowacyjności

Projekt: Innowacyjny model zintegrowanego zarządzania przesyłkami w modelach B2B, C2B, C2C, B2C wykorzystującymi funkcjonowanie sortera w sortowni przesyłek kurierskich wraz z systemami organizacji ich dystrybucji poprzez innowacyjny, rozproszony system zautomatyzowanego sortowania w Punktach Osobistego Wydania i Odbioru

(Model kompresji logistycznego czasu kompletacji i dystrybucji KEP w elastycznym łańcuchu dostaw)

 

Projekt dotyczył zbudowania koncepcji sorter dużej mocy w firmie DAZUMI wraz z systemem dystrybucji i zasilania KEP

Stworzenie metodyki zarządzania projektem

Projekt: Metodyka Zarządzania Projektem w Wojskowych Zakładach Technicznych.

Zbudowanie struktury organizacyjne związanej z zarządzaniem projektem B+R, opracowanie dedykowanej metodyki zarządzania projektem, opracowanie metod i dokumentów wzorcowych, nadzór nad wdrożeniem, opracowanie procedury realizacji projektu.

Analiza strategiczna i tworzenie strategii

Projekt: PLAN STRATEGICZNY Zakładów Azotowych CHORZÓW SA na lata 2014 – 2023

Opracowanie obejmowało analizę stanu obecnego w  zakresie rynku, dostawców odbiorców i klientów, ocenę sytuacji ekonomicznej i ryzyka oraz zdefiniowanie sposobu działania firmy na kolejne  lata (2014 - 2023) wraz z wyznaczeniem strategii postępowania.

Zobacz zrealizowane usługi
ZYSKUJESZ NOWE ŻYCIE ZAWODOWE DZIĘKI TEMU, ŻE SIĘ ROZWIJASZ
Już teraz zadbaj o własny potencjał oraz podnieś kwalifikacje Twoich pracowników.

Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci wybrać szkolenie odpowiednie do Twoich potrzeb
Przejdź do kontaktu
Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą