Szkolenia menedżerskie

Etyka w biznesie

jak prowadzić odpowiedzialny społecznie biznes

Każda współczesna firma myśli o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Ta chęć wyróżniania się na rynku nie powinna być jedynie symbolem aktywności gospodarczej, ale też etycznej. Odpowiedzialność korporacyjna i pracownicza za zachowania gospodarcze, społeczne, ekologiczne nabiera siły i wartości i sama w sobie staje się wartością szanowaną i uznawaną społecznie. Stymulujące do rozwoju i zaangażowania pracownika środowisko pracy nie jest tylko siłą zdarzeń motywujących i demotywujących, ale działaniem planowanym przez kierownika. Świadomość tej istotnej roli dla kultury organizacyjnej powinien posiadać każdy menedżer odpowiedzialny za kształtowanie warunków pracy. Etyka jest orędziem liderów, kierowników i menedżerów współczesnych firm. Etyka jest narzędziem konkurencyjnych firm i korporacji.

Na szkoleniu dowiesz się jak prowadzić odpowiedzialny społecznie biznes. Jakie wartości etyczne są przewodnie dla biznesu i jaka jest rola kierownika w ich wprowadzaniu. Dowiesz się, w jaki w sposób wprowadzać standardy etyczne do pracy w Twoim zespole i jak wykorzystywać je w procesie efektywnego zarządzanie personelem.

Na szkolenie zapraszamy
przedsiębiorców kierujących małymi i średnimi firmami
usługodawców
pośredników
menedżerów średnich i wyższych szczebli zarządzania
przedstawicieli firm chcących zadbać o swój wizerunek w branży
osoby odpowiadające za komunikację społeczną w firmie
pracowników działów promocji i marketingu
Poczujesz satysfację z własnej wiedzy i umiejętności, pomożemy Ci osiagnąć te cele
 • Zrozumienie roli etyki we współczesnym biznesie
 • Zrozumienie zysków z prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu
 • Przybliżenie dobrych praktyk dających sukces, wspierających wizerunek i tożsamość firmy
 • Umiejętność promowania etycznych standardów zachowań w zespołach pracowniczych
 • Umiejętność etycznego działania, komunikowania i podejmowania decyzji
 • Umiejętność etycznego postępowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • Podniesienia morale własnego i pracowników
 • Poznania sprawdzonych narzędzi służących rozwiązywaniu konfliktów natury etycznej
Metody i narzędzia pracy na szkoleniu umożliwią
Rozwiązywanie i doświadczanie niestandardowych i angażujących problemów z etyki biznesowej
Doświadczenia nowych, bogatych przeżyć wynikających z doskonalenia własnej wrażliwości etycznej
Osadzenie się w rolach wymagających podejmowania decyzji etycznych
wykorzystując dyskusje oraz pracę grupową
Program szkolenia
Rola i znaczenie etyki w biznesie

Etyka zawodowa i jej odniesienie do wartości. Doskonalenie procesu zarządzania poprzez wprowadzanie wartości etycznych do relacji biznesowych. Podstawowe wartości etyczne w biznesie. Tworzenie, kształtowanie i przestrzeganie zasad i norm etycznych-rola kierownika zespołu.

 • Zasady i normy etyczne, jako drogowskaz dla kultury organizacyjnej
 • Czy w biznesie wystarczy zwykła przyzwoitość? Czy warto wprowadzić wartości i normy etyczne do własnej organizacji?
 • Czy pozytywny etos pracy przekłada się na zyski? Jakiego rodzaju zysków możemy oczekiwać?
 • Jakie wartości etyczne są wartościowe dla biznesu i jaka jest rola kierownika w ich wprowadzaniu?

 

Ćwiczenie: Deklaracja wartości

Narzędzie pomocne w rozumieniu i opracowaniu sytemu wartości dla dowolnych kategorii. Uświadamia uczestnikom, iż wartości kształtują nasze działania, stanowią siłę napędową do pracy i podejmowania się ważnych zadań i oddawania się pasjom. Prowadza uczestnika przez proces internalizacji podstawowych cnót i wartości

Prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie

Na czym polega odpowiedzialność biznesu i co daje firmom i społecznościom konsumentów. Czy odpowiedzialność wobec prawa może zastąpić odpowiedzialność moralną firmy? Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności (dyskusja panelowa).

 • Jak prowadzić odpowiedzialny biznes?
 • Czy społeczne odpowiedzialność daje przewagę rynkową?
 • Jakim jesteśmy partnerem dla konsumentów, inwestorów, społeczeństwa, środowiska przyrodniczego?
 • Jak kształtować odpowiedzialność w biznesie bliską problemom społecznym, normom i wartościom kulturowym przyjętym na danym rynku
 • Czy stosujemy przejrzyste praktyki biznesowe zgodne z oczekiwaniami społecznymi?

Dyskusja panelowa wprowadza pojęcia: społecznie odpowiedzialnego biznesu,  koncepcji zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności (ekonomicznej, prawnej, etycznej i zobowiązań dobrowolnych), kreowania wizerunku, reputacji i tożsamości firmy.

 

Etyka w pracy menedżera

Etyczne zachowania wspomagające zarządzanie i kierowanie zespołem. Etyka komunikowania, perswazji i manipulacji. Etyczne zachowania w procesie oceny, rozwoju i motywowania pracowników, zarządzania zmianą i zarządzanie konfliktem

 • Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za emocje, postawy, wartości wywoływane i kreowane w miejscu pracy
 • Etyczne standardy zachowań w zespole, sposoby ich ustalania, wprowadzania i egzekwowania
 • Rzetelne komunikowanie w procesie zarządzania ludźmi, oceny pracowniczej i wprowadzania zmian.
 • Jak dbać o dobre, wartościowe relacje w zespole odwołując się do zasad i norm etycznych?
 • Radzenie sobie z zachowaniami burzącymi wartości i normy zespołu.
Sesja coachingu etycznego

Forma aktywnej edukacji menedżerskiej bazująca na pozytywnych, budujących przykładach (case studies), promujących zachowania etyczne. Praca w grupach.

 • Jak usunąć niejasności etyczne? Jak uporządkować wiedzę na temat problemu etycznego i określić własny stosunek do sprawy?
 • Jak spojrzeć c obiektywnie na problemy etyczne  z różnych perspektyw i jak stanąć w obronie własnego stanowiska?
 • Jak przeprowadzać w praktyce sesję krytycznej analizy postępowania w celu ustalenie „wyższych” norm zachowania etycznego w grupie współpracowników/społeczności pracowniczej

Sesja coachingu etycznego:

 • Dokładne zanalizowanie prezentowanych problemów przy pomocy faktów i emocji towarzyszących przedstawianym sytuacjom
 • Postawienie się w roli „drugiej strony” i próba zarysowania stanowiska „podważającego etyczne postępowanie” oraz jego obrony. Zwiększanie obiektywności przyjmowanych perspektyw przy podejmowaniu etycznych decyzji
 • Poznanie i zgłębienie własnych źródeł motywacji przy podejmowaniu decyzji o charakterze etycznym
 • Badanie intencji, rezultatów i konsekwencji podejmowanych decyzji w kontekście przedstawianych problemów etycznych i przyszłych zobowiązań z nich wynikających
 • Kontekst wymowy (symboliki) zachowań i decyzji etycznych, ich wpływ na wizerunek menedżerski
 • Strategie pytań pomagających usunąć niejasności etyczne i ich praktyczne zastosowanie
Prowadzący

Katarzyna Kasperek

Czas trwania

1 dzień- 8 h lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą