StartSzkolenia
Certyfikowany Project Manager
Zobacz kalendarz szkoleń

Zarządzanie projektem

Certyfikowany Project Manager

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt?

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza  standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup  niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają  stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju  firm w naszym kraju, które podążają za konkurencją zagraniczną.
 
Obecnie na rynku istnieje kilka wartościowych metodyk zarządzania projektem.  Do najczęściej wybieranych należą m.in. Prince 2, PMI, Scrum, Zarządzanie Cyklem Realizacji Projektu. Wielu użytkowników tych metodologii skarży się jednak, że są one zbyt sformalizowane, nie wpisują się w sposób prowadzenia dotychczasowych projektów, ich precyzyjne dostosowanie wymaga zbyt wielu modyfikacji, usprawnień i zmian. W konsekwencji proces ich wdrażania odsuwany jest w czasie a nawet porzucany. W rezultacie po całym procesie powstaje  szereg dokumentów, które są tylko archiwizowane a nie tworzą podstaw do planowania kolejnych projektów.
 
Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych warsztatach, których podstawowym celem jest przedstawienie, poprzez praktyczne przykłady, użytecznego sposobu realizacji projektu. Znajdziecie w nim Państwo dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menagerów, jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć,  jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi przedsięwzięć planowanych w Państwa strategiach. 

 

Warsztat prowadzony jest przez specjalistę z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Warsztat sam w sobie jest projektem, którego Państwo doświadczacie, planujecie, prowadzicie i nim zarządzacie.

Na szkolenie zapraszamy:
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie PM
Właścicieli firm
Kadrę zarządzajacą
Project Manangerów
Członków zespołow projektowych
Przedstawicieli instytucji publicznych realziujacych projekty
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Szczegółowo zaplanować realizację projektu
 • Zaprojektować i wykorzystać podstawowe dokumenty w projekcie
 • Stworzyć procedurę projektową
 • Dokonać właściwej kategoryzacji projektów
 • Odpowienio zaplanować i zreazliować projekt
 • Osiągnąć zysk na projekcie lub zrealziować jego cele
Metody i narzedzia pracy na szkoleniu
Prezentacja multimedialna
Dyskusje
Praca grupowa na bazie przypadku: planowanie projektu
Praca z dokumentami projektowymi
Program szkolenia
Certyfikowany Project Manager

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

Co to jest projekt?

Kategoryzacja projektów

Najpopularniejsze metodyki realizacji projektów – TPM - PMI, PRINCE, AGILE

Cykl realizacji projektu

Etapy realizacji projektu

Klient projektu i jego wymagania

Interesariusze projektu

Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

Konflikty z strukturą organizacyjną i z innymi kierownikami projektów

Organizacja i struktura projektu

Kiedy uruchomić projekt a kiedy napisać procedurę?

Procedura zarządzania projektem

2. Definiowanie celów projektu

Cele projektu

Konflikty celów

Cele ogólne i cele szczegółowe

Kryterium SMART w definiowaniu celów projektu

Matryca celów projektu

Pomiar celów

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - budowa zespołów projektowych

Stała i zmienna struktura projektowa

Odpowiedzialność zarządu u sponsora projektu

Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu

Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu

Karta powołania kierownika projektu

Karta powołania członka zespołu projektowego

Zespół projektowy a funkcjonalna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

4. Zarządzanie wielooprojektowe (pakietem projektów)

Priorytetowość w projekcie

Określenie scoringu – matryca soringu

Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych – zarządzanie wieloprojektowe

Lista projektów – zakres i sposób działania listy projektów w przedsiębiorstwie

4. Definiowanie zakresu projektu

Przygotowanie projektu
 • Wniosek projektowy
 • Karta projektu
Start projektu
 • sesja startowa (kick off)
 • podział projektu na etapy i pakiety robocze oraz zadania
Dokumentacja na potrzeby projektu
 • teczka projektu
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • podręcznik projektowy
 • dokumentacja techniczna projektu
 • zarządzanie dokumentami w projekcie – rozproszona czy scentrowana baza danych?
 • archiwizacja dokumentów
Planowanie w projekcie
 • plan struktury projektu (WBS)
 • oszacowanie nakładu czasu pracy (metoda analogi, ekspercka, itd.)
 • planowanie cyklu realizacji i powiazań logicznych między czynnościami
 • planowanie zasobów ludzkich i urządzeń
 • ocena oraz analiza obciążeń zasobów(metody redukcji kosztów stałych związanych z zasobami)
 • planowanie czasu (harmonogram, GANTT, PERT itd.)
 • kontrola strat czasu w projekcie
 • zasady tworzenia rezerw podczas planowania projektu
 • jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu?

 

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie

Tradycyjne układy kosztów, układ rodzajowy kosztów

Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie

Wycena zasobów i materiałów wykorzystywanych w projekcie

Koszty stałe i zmienne w projekcie

Parametryczna estymacja kosztów

Metody wskaźnikowe oszacowania kosztów

Wycena jednostek rozliczeniowych w projekcie

Sposoby kalkulacji kosztów

Budżet projektu

Harmonogram finansowy i finansowo-rzeczowy

Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

 

6. Analiza ryzyka związanego z projektem

Źródła ryzyka

Macierz ryzyka

Karta ryzka

Analiza PORTFOLIO ryzyka

Analiza ryzyka związanego z umowami

Zarządzanie i kontrola ryzyka

Metody redukcji ryzyka w projekcie

 

7. Realizacja projektu

Zarządzanie zmianą w projekcie – procedura zarządzania zmianą

Kompensacja zamian

Raporty cząstkowe

Karta zamiany w projekcie

Podejmowanie decyzji o zmianie

Konsekwencje zmian w projekcie

Raport końcowy

Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą