StartSzkolenia
Rozmowa rozwojowa i narzędzia komunikacji w pracy menedżera
Zobacz kalendarz szkoleń

Szkolenia menedżerskie

Rozmowa rozwojowa i narzędzia komunikacji w pracy menedżera

Jak stać się mentorem własnej kadry

Każdy chciałby wiedzieć jak działają filtry decydujące o tym, co słyszymy, a co „usłyszeliśmy”, na co zwrócimy uwagę, co zapamiętamy i jak to zinterpretujemy? Narzędzia komunikacji wspomagają proces rozumienia tych zależności, są również umiejętnością pomagająca menedżerom utrzymać wartościowe relacje w miejscu pracy. Dysharmonia między poziomem "mówienia nadawcy" a "słyszenia odbiorcy" jest źródłem nieporozumień i konfliktów. Harmonijne współgranie obu poziomów jest podstawą wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy. Prowadzenie rozmów z pracownikami w oparciu o zasady jasnej, przejrzystej i rzeczowej komunikacji daje menedżerom satysfakcję z osiąganego efektu komunikacyjnego i radość z ich prowadzenia.
 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia i metody, dzięki którym będą oni w stanie zaplanować i przeprowadzić rozmowę motywującą i korygującą w wielorakich sytuacjach związanych z pełnionymi rolami kierowniczymi. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności osobistej uczestników oraz zmniejszenie poziomu stresu związanego z brakiem wiedzy na temat komunikacji na poziomie operacyjnym. Szkolenie wpływa na sposób postrzegania komunikacji, uczy spostrzegawczości w zakresie emocji, intencji i postaw pracowników. Pomaga zrozumieć i dopasować styl komunikacyjny zależnie od tych czynników i zapobiegać eskalacji konfliktu, kiedy jest to tylko możliwe.

Na szkolenie zapraszamy
Menedżerów i liderów organizacji
Menedżerów zespołu, kierowników projektów
Kierowników działów HR
Kierowników działu zakupów i logistyki
Menedżerów marketingu i działów PR
Dyrektorów i kierowników działów i zespołów pracowniczych
Coachów i trenerów wewnętrznych
Poczujesz satysfakcję z własnej wiedzy i umiejętności. Pomożemy Ci osiągnąć te cele
 • Dokonać korekty swoich słabych stron w komunikacji na poziomie jawnym i ukrytym, doskonalić swoje mocne strony w komunikacji
 • Osiągnąć skuteczność komunikacyjną i operacyjną dzięki poznanym narzędziom w rozmowach z pracownikami i podwładnymi
 • Uzyskać większą sprawność w dopasowaniu do preferencji komunikacyjnej swoich podwładnych, unikać niedostosowanych "stylów konwersacyjnych"
 • Wykorzystywać umiejętności komunikacyjne w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami
 • Nabyć zdolności dostrzegania "drugiego dna", intencji zawartych "między słowami", wyostrzyć swój zmysł komunikacyjny
 • Tworzyć za pomocą poznanych narzędzi plan rozmowy oceniającej, korygującej, motywującej czy delegującej
 • Posługiwać się narzędziami wspierającymi prowadzenie coachingu i mentoringu podwładnych
 • Radzić sobie z niepokojem wynikającym z obaw przed "złym" , "niekorzystnym" zrozumieniem ich intencji i celów komunikacyjnych przez pracowników
 • Unikać barier i błędów komunikacyjnych, obiektywnie oceniać sytuację i ją przedstawiać
 • Oceniać prowadzone przez siebie rozmowy i doskonalić swój warsztat komunikacyjny
Metody i narzędzia pracy na szkoleniu
testy i narzędzia diagnostyczne
wizualna prezentacja najlepszych narzędzi komunikacyjnych
dyskusje
ćwiczenia grupowe
Program szkolenia
SKUTECZNA KOMUNIKACJA. NAWIĄZANIE KONTAKTU

Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy z pracownikiem. Nawiązanie kontaktu, rozwijanie uwagi i percepcji, wykorzystanie narzędzi aktywnego mówienia i słuchania.
 

 • Nieświadomy przekaz w komunikacji - komunikacja niewerbalna, gestykulacja, postawa ciała i modulacja głosu (dostrojenie poprzez odzwierciedlenie)
 • Kontakt na poziomie werbalnym – dostrojenie w sferze języka („słowa – klucze“, systemy reprezentacji - czyli preferencje zmysłowe i ich wykorzystanie)
 • Spójność komunikacji – zgodność słów z mową ciała
 • Odzwierciedlanie, dostrojenie, prowadzenie
 • Kalibrowanie sygnałów TAK i NIE
   

Ćwiczenie: Systemy reprezentacji

Ćwiczenie daje możliwość pozyskania umiejętności identyfikowania i wykorzystywania wiedzy o preferencjach zmysłowych do celów perswazyjnych. 

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

Poznanie narzędzi komunikacji. Analiza własnego stylu komunikacji. Narzędzia planowania komunikacji spontanicznej w oparciu o Koło Dialogu. Zdobycie praktycznych umiejętności zastosowania pytań sondujących, parafrazy, pytań refleksyjnych i podsumowania.
 

 • Komunikowanie w modelu Van Thuna (test i jego podsumowanie)
 • Wykorzystanie narzędzia do planowania komunikacji w miejscu pracy
 • Elementy planu komunikacyjnego: zadanie, wskazówki, podejście, motywacja
 • Planowanie komunikacji spontanicznej: mówienie, dialog, słuchanie (Koło dialogu)
 • 10 Technik komunikacyjnych budujących zaufanie i tworzących relacje. Zdobywanie umiejętności ocieplania klimatu relacji.

 

TEST: Analiza własnego stylu komunikowania. Czteropoziomowy model Komunikacji.

Uczestnicy na bazie testu dowiedzą się, jaki styl komunikacyjny preferują w miejscu pracy i jaki obszar ich wypowiedzi wymaga kontroli i doskonalenia. Ma to istotne znaczenie dla poprawy ich efektywności komunikacyjnej.

SŁUCHANIE I ZADAWANIA PYTAŃ. NARZĘDZIA COACHINGU I MENTORINGU

Analiza różnorodnych celów komunikacyjnych i form komunikowania. Rozpoznawanie i pogłębianie umiejętności z nimi z wiązanych. Narzędzia coachingu i menetoringu.

 

 • Dzielenie się informacją: jak stawać się mówcą konkretnym, precyzyjnym i jak unikać wieloznaczności, dezorientacji i sprzeczności.
 • Zadawanie pytań: czemu służy, czym są pytania efektywne, poznanie technik zadawania pytań, w tym rozmowa  w oparciu o pytania sokratejskie i inne
 • Słuchanie: akceptująca postawa, operowanie dźwiękami paralingwistycznymi, analiza sposobów argumentacji mówiącego i  wyciągnie wniosków,
 • Zlecanie:  jasne formułowanie oczekiwań, narzędzia formułowania oczekiwań


Model konwersacji GROW jako narzędzie pracy 

PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH Z PRACOWNIKAMI, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Przygotowanie się do rozmowy. Określenie celów rozmowy. Etapy rozmowy. Sposób formułowania wypowiedzi – precyzja w konstruowaniu komunikatów. Metody prowadzenia rozmowy rozwojowej, dyscyplinującej, oceniającej i motywacyjnej. Rola przekonań o pracowniku i ich wpływ na formułowanie wniosków i oczekiwań-błędy oceny
 

 • Ogólne zasady formułowania informacji zwrotnej
 • „UF” i „UFO” –pozytywna i negatywna informacja zwrotna w rozmowach dyscyplinujących, oceniających, motywacyjnych i rozwojowych
 • Szczegółowa, pozytywna i korygująca informacja zwrotna „5 P” i jej praktyczne zastosowanie w rozmowach dyscyplinujących, oceniających, motywacyjnych i rozwojowych
 • Umiejętne zlecanie i delegowanie zadań oraz odpowiedzialności

 

Ćwiczenie: Mistrz Feddbacku

Uczestnicy pracując w zespołach stworzą model rozmowy korygującej z pracownikiem. Ćwiczenie wdraża w pracę z poznanymi narzędziami i ukazuje ich praktyczne zastosowanie w miejscu pracy.

BARIERY I BŁĘDY KOMUNIKACYJNE

Rozpoznawanie barier komunikacyjnych i ich przezwyciężanie. Przykłady błędów komunikacyjnych.
 

 • Brak obiektywizmu,
 • Preferowanie stereotypu estetycznego,
 • Niechęć oceniającego do wyróżniania, uśrednianie,
 • Ocenianie „na swoje podobieństwo”,
 • Uczucia ojcowskie,
 • Ocenianie na podstawie jednostkowego faktu lub cechy,
 • Chęć przypodobania się ocenianemu. 
TRENING PRACY Z OGRANICZAJĄCYMI EMOCJAMI

Trening rozpoznawanie chłodnych emocji i reakcji. Narzędzia służące pogłębianiu stanu relaksacji, zainteresowania, zaufania pracownika.
 

 • Emocje, które zmuszają do uległości, braku zaangażowania i chęci współpracy
 • Sposoby wzbudzania zainteresowania, zaangażowania i motywacji
 • Wyzwalanie ekscytacji bez wymuszania i gry teatralnej
 • Model REACT w pracy z emocjami ograniczającymiĆwiczenie: REACTION

Pracując w grupach uczestniczy dopasują się do różnorodnych emocji ograniczających pracownika i przełamią je za pomocą poznanych narzędzi. Wykorzystają do tego poznany model pozwalający odwołać się do uczuć, doświadczeń, dowodów, porównań.

Prowadzący

Katarzyna Kasperek

Czas trwania

14 h

Konsultanci merytoryczni
501 458 848
503 621 833
44-100 Gliwice
ul. Witosa 25
© Kasperek Consulting / Kasperek Consulting PRO
Wykonanie:   sakowww.com
Zostaw swój numer. Oddzwonimy!
Czym jesteś zainteresowany?
Szkoleniami zamkniętymi
Szkoleniami otwartymi
Coachingiem
Doradztwem
Współpracą